SPKS Bernadus Mohtar>

Bernadus Mohtar

Sebagai Ketua SPKS Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat

Mohtar  sebagai Ketua SPKS Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat