SPKS Aleks Simamora>

Aleks Simamora

Sebagai Ketua SPKS Tanjabar, Jambi